El Labor
atori d’Arquezoologia del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix un servei d’anàlisi de restes de fauna recuperades en jaciments arqueològics.

Aquest servei ajuda a cobrir una demanda creixent en la realització d’anàlisis arqueozoològiques de qualitat en un marc pròxim a la seva regularització definitiva. Aquest ha estat generat, en part, per una major sensibilització i reconeixement social a l’aportació dels estudis de la fauna per la interpretació arqueològica.

La política del Laboratori d’Arqueozoologia té com a objectiu afegit inserir els estudis que s’hi realitzen en el marc de Línies de Investigació, Desenvolupament i Innovació en Arqueologia a partir de Projectes de Recerca vigents, ja siguin desenvolupats des del propi Laboratori o dels que n’és participant. La finalitat dels estudis realitzats és permetre la seva integració a línies de treball concretes, aportant les dades i la informació generada. Per aquest propòsit la formulació de les anàlisis inclou estratègies concretes que cobreixen les necessitats teòriques, metodològiques i tècniques específiques en cada cas i que només poden ser formulades coneixent les necessitats de les respostes a resoldre.

Sempre que sigui possible s’intentarà donar difusió als resultats obtinguts a partir de les vies que en cada cas s’estimin oportunes per tal de generar un conjunt d’informació útil a la comunitat científica i societat en general.

          

 

REQUISITS DE L’ENTREGA DELS MATERIALS:


Serà imprescindible per a l’estudi de qualsevol conjunt l’entrega de documentació relativa al context arqueològic de recuperació de les restes que es cregui necessària per a portar a terme un estudi de qualitat.


Els materials per l’estudi es portaràn al Laboratori d’Arqueozoologia correctament referenciats (cronologia, context arqueològic, etc…), nets i siglats.


Per conèixer preus i tarifes, contactar directament amb el Laboratori (l.arqueozoologia@uab.cat).

La tarifa es con - vindrà en funció de certes variables: volum, tipus d’estudi, data d’entrega i característiques del conjunt.