El Laboratori d’Arq
ueozoologia de la UAB disposa d’una de les col•leccions de referència més importants de la Península Ibèrica. Consta d’una àmplia mostra d’esquelets animals, tant salvatges com domèstics, procedents de tots els continents, que permeten una anàlisi comparativa molt acurada de les restes

Es divideix en diferents categories d’estudi: mamífers, micromamífers, aus, peixos, rèptils i mol•luscs.

De forma paral·lela, una base de dades permet conèixer les particularitats específiques de cada esquelet que composa la mostra, atenent a variables tipus procedència geogràfica, estació anual de mort de l’individu, pes en el moment de la mort, etc., dades importants per als investigadors/es que utilitzen la col·lecció.

El Laboratori d’Arqueozoologia també disposa dels manuals i de les guies d’identificació més rellevants i actuals , així com d’una part de la col·lecció de referència digitalitzada


TENIM EL Atlas osteológico: diferencias entre cabras, ovejas y rebecos, en format de presentació interactiva elaborat per la Dra. Carme Formigón que us podeu baixar gratuitament.


Tenim també un atlas osteològic interactiu (Atlas Osteológico Digital) de diferents espècies i amb la nomenclatura anatòmica veterinaria osteològica, elaborat per la mateixa autora.

Per accedir a l’Atlas, demaneu l’accés per mail a: carmeformigon@telefonica.net. Rebreu el link per descarregar-lo grauitament.


Els atlas es poden instalar en qualsevol ordinador per treballar independentment  sense necessitat d’estar conectats a la xerxa. Per tant son ideals en el treball de camp o en laboratoris sense col.lecció de referències osteològiques.